Öppet mellan 09:00 och 17:00
Legalisering

Integritetspolicy

Information om vår behandling av dina personuppgifter osv.

I denna integritetspolicy hittar du mer information om hur Auktorisering.se hanterar de personuppgifter som vi behandlar och på vilka grunder detta sker. I policyn får du också information om dina särskilda rättigheter som registrerad i samband med vår behandling av dina personuppgifter.

Vi är personuppgiftsansvariga – hur kontaktar du oss?

Diction Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som vi har mottagit om dig.
Du hittar våra kontaktuppgifter nedan.

Diction Sverige AB

Artillerigatan 6, 1 tr 114 51 Stockholm

Org. nr. 559152-1009

Telefon: +46 73 157 58 79

E-postadress: [email protected]

När du använder vår webbplats, samlar vi in följande personuppgifter:

 • Syfte: att svara på förfrågningar från potentiella kunder och skapa översättningar åt våra kunder.
 • Vilka typer av personuppgifter behandlar vi: kunduppgifter och icke-kunduppgifter i form av e-postadress, för- och efternamn samt telefonnummer.

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter följer av:

 • Den rättsliga grunden för behandlingen är i enlighet med dataskyddsförordningen art. 6, stycke 1, led b och samtycke enligt art. 6, stycke 1, led a, där villkoren för samtycke är uppfyllda.

Varifrån dina personuppgifter kommer:

 • Personuppgifterna kommer från potentiella kunder som tar kontakt via Dictions webbplats, eventuellt i syfte att få en offert eller på annat sätt inleda en dialog med Diction.

Mottagare eller kategorier av mottagare:

Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande mottagare:

 • Externa översättare som behöver personuppgifter för att utföra sina uppgifter och lämna offert.

Lagring av dina personuppgifter:

 • Vi kan i detta skede inte säga hur länge vi kommer att lagra dina personuppgifter. Vi kan dock informera dig om att vi kommer ta hänsyn till om det finns ett fortsatt legitimt syfte och om behandlingen fortfarande är nödvändig när vi bestämmer hur länge dina uppgifter kommer att lagras.

Cookiepolicy

Vår cookiepolicy finns att läsa på https://info.auktorisering.se/cookies

När du är kund och handlar hos oss, behandlas följande personuppgifter:

 • Syfte: att tillhandahålla Dictions tjänster i form av översättning av dokument, som översättningar, rådgivning, kundvård, administration och kreditbedömning av kunder, samt intern riskhantering och marknadsföring.

Efterlevnad av rättsliga skyldigheter

 • Vilka typer av personuppgifter behandlar vi: kunduppgifter (namn, e-post, telefonnummer, adress, betalningsuppgifter) och uppgifter om personer som nämns i dokumenten, vilka kan vara många och av olika typ och variera från fall till fall.

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina allmänna personuppgifter följer av:

 • Dataskyddsförordningens artikel 6, stycke 1, led a, om du har gett ditt samtycke, art. 6, stycke 1, led b, om det är nödvändigt till följd av ett avtal som du har ingått med oss, artikel 6, stycke 1, led c, om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse, artikel 6, stycke 1, led f, om det är nödvändigt för att tillgodose ett legitimt intresse, och om dina intressen och grundläggande rättigheter eller friheter inte väger tyngre.

Den rättsliga grunden för vår behandling av känsliga personuppgifter i samband med översättning av texter följer av:

 • Dataskyddsförordningen artikel 9, stycke 2, led a, om du har gett ditt uttryckliga samtycke till behandlingen av sådana personuppgifter i ett eller flera specifika syften, såvida inte EU-lagstiftningen eller medlemsstatslagstiftningen föreskriver att det förbud som avses i punkt 1 inte kan upphävas genom ditt samtycke.
 • Dataskyddsförordningens artikel 9, stycke 2, led b, när behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra eller dina arbetsmässiga, hälsomässiga och sociala rättigheter och särskilda rättigheter, i den mån det föreskrivs i EU-lagstiftningen eller medlemsstaternas nationella lagstiftning eller i ett kollektivavtal i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning, som ger tillräckliga garantier för dina grundläggande rättigheter och intressen.
 • Dataskyddsförordningens artikel 9, stycke 2, led c, när behandlingen är nödvändig för att skydda dina eller en annan fysisk persons vitala intressen i fall där du fysiskt eller juridiskt är oförmögen att ge ditt samtycke.
 • Dataskyddsförordningens artikel 9, stycke 2, led f, när behandlingen är nödvändig för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller när domstolar agerar i deras egenskap av domstol.
 • Dataskyddsförordningens artikel 9, stycke 2, led g, när behandlingen är nödvändig av skäl som är kopplade till väsentliga samhällsintressen på grundval av EU-lagstiftningen eller medlemsstaternas nationella lagstiftning och står i proportion till det eftersträvade syftet, respekterar kärnan i rätten till dataskydd och säkerställer lämpliga och specifika åtgärder för att skydda den registrerades grundläggande rättigheter och intressen.
 • Dataskyddsförordningens artikel 9, stycke 2, led h, när behandlingen är nödvändig för förebyggande medicinska eller arbetsmedicinska åtgärder för att bedöma arbetstagarens arbetsförmåga, medicinsk diagnos, tillhandahållande av social- och hälsovård eller -behandling eller förvaltning av social- och hälsovård och -tjänster på grundval av EU-lagstiftningen eller medlemsstaternas nationella lagstiftning eller enligt ett avtal med en yrkesutövare inom hälso- och sjukvården och med förbehåll för de villkor och garantier som avses i stycke 3.
 • Dataskyddsförordningens artikel 9, stycke 2, led i, när behandlingen är nödvändig av hänsyn till samhällsintressen på folkhälsoområdet, t.ex. för att skydda mot allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan eller för att säkerställa höga kvalitets- och säkerhetsstandarder för hälso- och sjukvård och läkemedel eller medicinsk utrustning på grundval av EU-lagstiftningen eller medlemsstaternas nationella lagstiftning som fastställer lämpliga och specifika åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter, särskilt sekretessen.
 • Dataskyddsförordningens artikel 9, stycke 2, led j, när behandlingen är nödvändig för arkivändamål i allmänhetens intresse, för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med artikel 89, stycke 1, på grundval av EU-lagstiftningen eller medlemsstaternas nationella lagstiftning och står i proportion till det eftersträvade syftet, respekterar kärnan i rätten till dataskydd och säkerställer lämpliga och specifika åtgärder för att skydda den registrerades grundläggande rättigheter och intressen.

Varifrån dina personuppgifter kommer:

 • Uppgifterna kommer från dig, som har skickat dina kunduppgifter och det textmaterial som ska översättas.

Mottagare eller kategorier av mottagare:

Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande mottagare:

 • Externa översättare som i specifika fall behöver personuppgifter för att utföra sina uppgifter och lämna offert.
 • Offentliga myndigheter, vår revisor och affärsjurist, jurist/advokat

Överföring till mottagare i tredje land:

Om det är relevant för översättningsuppgiften, överför vi dina personuppgifter till mottagare utanför EU och EES. Det rör sig då om våra översättare som finns i USA, Japan, Australien, Kanada, Färöarna, Nya Zeeland, Argentina, Storbritannien, Schweiz och Sydkorea. Vi kan informera dig om att överföringar i tillämpliga fall görs i enlighet med dataskyddsförordningens artikel 46 eller 49, stycke 1.
Du kan alltid kontakta Diction Sverige AB för att ta del av vårt standardavtal, där du hittar lämpliga garantier för behandlingen.

Lagring av dina personuppgifter

 • Vi kan i detta skede inte säga hur länge vi kommer att lagra dina personuppgifter. Vi kan dock informera dig om att vi alltid kommer bedöma om det finns ett fortsatt legitimt syfte och om behandlingen fortfarande är nödvändig när vi bestämmer hur länge dina uppgifter kommer att lagras. Som en allmän regel ska behandlingen upphöra inom ett år efter mottagandet av personuppgifterna, såvida det inte finns exceptionella omständigheter som gör fortsatt behandling laglig.

Om du ansöker om ett jobb hos oss, kommer följande personuppgifter att behandlas:

 • Syfte: att bedöma den sökande som kandidat.
 • Vilka typer av personuppgifter behandlar vi: uppgifter om sökande från CV, ansökningar och andra bilagor i form av namn, e-postadress, tidigare anställningar och arbetslivserfarenhet, kompetens, adress och födelsedatum osv.

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter följer av:

 • Den rättsliga grunden för behandlingen är i enlighet med dataskyddsförordningen art. 6, stycke 1, led b och samtycke enligt art. 6, stycke 1, led a, där villkoren för samtycke är uppfyllda.

Varifrån dina personuppgifter kommer:

 • Personuppgifterna kommer från dokument som den sökande frivilligt har skickat till Diction i hopp om att bli anställd på Diction.

Lagring av dina personuppgifter:

 • Vi kan i detta skede inte säga hur länge vi kommer att lagra dina personuppgifter. Vi kan dock informera dig om att vi kommer ta hänsyn till om det finns ett fortsatt legitimt syfte och om behandlingen fortfarande är nödvändig när vi bestämmer hur länge dina uppgifter kommer att lagras. Om du har samtyckt till att din ansökan behålls och lagras av Diction för framtida rekrytering, kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Diction.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen ett antal rättigheter när det gäller vår behandling av uppgifter om dig. Om du vill utöva dina rättigheter, kan du kontakta oss.

Rätt att se uppgifter (rätt till tillgång)

Du har rätt att få tillgång till de uppgifter som vi behandlar om dig och till en rad ytterligare uppgifter.

Rätt till rättelse (korrigering)

Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig själv korrigerade.

Rätt till radering

I undantagsfall har du rätt att få uppgifter om dig själv raderade innan tidpunkten för den allmänna raderingen infaller.

Rätt till begränsning av behandling

I vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Om du har rätt att begränsa behandlingen, får vi i framtiden endast behandla uppgifterna – förutom lagring – med ditt samtycke, eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en enskild person eller viktiga samhällsintressen.

Rätt att göra invändningar

I vissa fall har du rätt att invända mot vår eller laglig behandling av dina personuppgifter.

Du kan också invända mot behandlingen av dina uppgifter för direkt marknadsföring.

Rätt att överföra uppgifter (dataportabilitet)

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få dessa personuppgifter överförda från en personuppgiftsansvarig till en annan utan hinder.

Du kan läsa mer om dina rättigheter som registrerad hos Integritetsskyddsmyndigheten, som du hittar på www.imy.se.

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Du har rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten på www.imy.se.

Information om dokumentet

Detta är version 1.0 av Diction Sverige ABs sekretesspolicy som skrevs den 10 mars 2022.

Auktorisering.se (del av Diction Sverige AB)
Artillerigatan 6
114 51 Stockholm
Sverige
+46 102 00 81 68
Org. nr: 559152-1009